Verksamhetsplan för 2022 antagen för nybildade stiftelsen

av Erik Rosenblad, den 22 oktober 2021

I början av hösten 2021 bildades formellt Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur och Kulturarv,  fristående från den ideella föreningen med samma huvudnamn. Stiftelsen har som ändamål att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden, det äldre kulturarvet i jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer och våtmarker samt den naturliga kolinlagringen i skog och mark. 

Vid det allra första styrelsemötet den 20 oktober antogs en verksamhetsplan för 2022, som ska möjliggöra för stiftelsen att arbeta mot sina ändamål. Vad gäller organisationsutveckling så är några av de främsta prioriteringarna att upprätta ett så kallat 90-konto samt att bilda ett aktiebolag underställt stiftelsen som arbetar med markförvaltning. För att möjliggöra ett systematiskt arbete inom ramen för stiftelsens syften och finansiera inköp, markavtal och förvaltning av mark ska stiftelsen under det kommande året bland annat börja erbjuda markavtals- och förvaltningstjänster inom ramen för kompensationshandel, aktivt efterfråga både mindre och större donationer samt brett kommunicera möjligheten av att testamentera mark och andra resurser.

Det områden som stiftelsen verkar inom är kunskapsintensivt, har behov av forskning och utveckling samt befinner sig i en innovativ fas. Stiftelsen kommer därför aktivt att informera sig om forskningsresultat och beprövad erfarenhet men också indirekt eller direkt delta i forskningsprojekt. Det kan också bli aktuellt att ta initiativ till forskning inom områden där behovet av ny kunskap är stort. Detta gäller exempelvis naturlig kollagring, handel med klimat- och biotopkompensation, åter- och nyskapande av värden samt nya tekniska metoder för inventeringar och måluppföljning.

Vad gäller aktivt arbete i fält så ska förvaltning inledas av det redan skyddade området i Hjärsås samt insatser i övriga kommande skyddade marker. Ett system för standardiserad förvaltning av dessa och andra områden ska också utvecklas, fastställs och tillämpas under 2022.

 

 

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)