Stiftelsen

Nu finns Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv!

För att komma till stiftelsens egen hemsida, klicka här.

Stiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv är nu registrerad och godkänd av länsstyrelsen i Skåne. Formellt kallas den för insamlingsstiftelse. Stiftelsen möjliggör ett brett register av strategier och åtgärder. Syftet med stiftelsen är i grunden samma som föreningen med samma namn. Den jobbar således för att värna den biologiska mångfalden, naturlig lagring av kol i skog och mark, återskapa våtmarker och rinnande vatten samt värna det äldre kulturarvet i jord- och skogsbrukslandskapet. I det senare inkluderas icke gödslade ängs- och hagmarker. De åtgärder som har med naturlig lagring av kol i skog och mark måste fullt ut harmoniera med en rik biologisk mångfald. Våtmarker är nästan alltid en tillgång för både biodiversitet och klimat. När det kommer till kulturarvet är vård av (t ex ängar, hagar, stengärden, alléer, odlingsrösen och arkeologiska lämningar) dessa nästan alltid också positivt för biologisk mångfald. Vi eftersöker mark och skötsel där det våra målområden harmonierar.

Logotyp Stiftelsen

 

I och med att stiftelsen bildats kommer det successivt att uppstå en arbetsfördelning mellan föreningen respektive stiftelsen.

Stiftelsens funktioner kommer framför allt att vara dessa:

 • Ta emot donationer och testamenten (Stiftelsen har ansökt om 90-konto)
 • Förvärva mark och teckna markavtal
 • Förvalta mark – stiftelsens eller någon annans mark
 • Genomföra investeringar i mark, syftande till att öka värdena
 • Samarbeta med företag, föreningar, stiftelser och myndigheter
 • Bedriva näringsverksamhet som ligger i linje med stiftelsens målsättningar

Stiftelsen tar således hand om att mobilisera resurser, skaffa rådighet över mark samt förvalta mark. Föreningens uppgift utvecklas i linje med vad styrelse och medlemmar tycker, men viktiga uppgifter är och blir framgent sannolikt följande:

 • Utbilda naturvolontärer (kurser)
 • Organisera volontärer när det kommer till praktiska insatser i de områden som stiftelsen engagerar sig i. Det kan handla om inventeringar av biodiversitet och kulturarv. Det kan handla om biotopvård och återskapande av värden som gått förlorade
 • Etablera ett naturborgarmärke och till lika app som gör det möjligt för vem som helst att testa sina kunskaper inom natur och kulturarv och på samma gång vara med om att samla in bilder och observationer från områden som föreningen och stiftelsen engagerar sig i
 • Driva projekt som innebär dialog och samarbete med markägare

Stiftelseförordningen (inklusive stadgar) återfinns i sin helhet här

Sindre MagnussonDu når stiftelsens ordförande Sindre Magnusson på mobil: 0723-086789 eller mail: sindre(at)framtidensnatur.se.

Styrelsen består i övrigt av:

 • Karl-Erik Grevendahl – Vice Ordförande
 • Elna Lembrér Åström – Kassör
 • Christer Dahlskog – Sekreterare
 • Anders Ekstrand
 • Erica Nobel
 • Erik Rosenblad
 • Anders Blidberg
 • Karin Hårding

Föreningens styrelse kan du se här.