Våra projekt

Framtidens Natur & Kulturarv skyddar sina första områden!

Det högst ställda målet med all verksamhet som sker inom organisationen Framtidens Natur & Kulturarv, är att skydda natur, kulturmiljöer och arter till nu levande generationer och till eftervärlden. Våra vägar för att få till stånd skyddet är både att genomföra rena förvärv av mark, samt att teckna långsiktiga nyttjanderättsavtal som ger oss rätten att förvalta och värna platsen.

Vårt första skyddade område är en mindre skogsfastighet utanför Hjärsås i Nordöstra Skåne. Området karaktäriseras av en frodig bäckravin med ett myllrande växt- och djurliv. Fastigheten donerades till oss av en privatperson, och kommer nu att skyddas och förvaltas på ett sätt som ytterligare stärker den biologiska mångfalden och platsens betydelse för närområdets flora och fauna.

Det område som vi förutom Hjärsås kommit längst med ligger i Sinarpsdalen, i nordvästra Skåne (se nedan). Det är en mycket vacker dal som skär igenom Hallandsåsen. Det var här tågen gick innan tunneln togs i bruk. Landskapet är småskaligt och domineras av naturbete och ädellövskog. Här finns rinnande vatten och flera våtmarker håller på att återskapas.

Betydande delar av skogen har fått utvecklas relativt fritt. Det innebär att flora och fauna gynnats. Det är landskapets småskaliga mosaik av bete och naturliknande skog som skapar en mycket tilltalande helhet, för både människor och djur. Utöver ett mindre biotopskyddsområde så saknar skogen idag skydd.

Framtidens Natur & Kulturarv vill bidra till att säkra Sinarpsdalens naturvärden inför framtiden och vi har därför inlett dialog med en av markägarna och det gäller ca 5 hektar ädellövskog. Här finns alsumpskog och här finns uppvuxen bokskog. Hornuggla och göktyta har setts under häckningstid. Inventering av flora och fauna kommer att ske under sommaren. Floran är rik, bl a kommer vi att titta närmare på mossor. Hur arbetet fortskrider kommer att redovisas här.

I nu aktuellt område är det sannolikt att modellen med nyttjanderättsavtal på 50 år kommer att väljas. Vi kommer fortlöpande att berätta om hur det går i Sinarp och de områden som sannolikt följer i dess spår.