Vi tror att samarbete är vägen till framgång.

Vår förening vill få till stånd konkreta insatser för att skydda och vidmakthålla natur och kulturarv. Som vi ser det är den bästa – och enda – vägen för att göra detta i nära samverkan och dialog med andra aktörer. Det innebär att vi identifierar gemensamma intressen med markägare, företag och enskilda. Vi för kontinuerlig dialog med berörda myndigheter, såsom länsstyrelse och kommun, och när det kommer till förvaltning och skötsel av områden kommer lokal förankring och involvering av allmänheten vara av stor betydelse.

För att engagera ideella krafter och sprida kunskap om natur och kulturarv, och hur detta kan förvaltas och utvecklas, har vi inlett ett samarbete med Studiefrämjandet. Tillsammans kommer vi att utforma intressanta och värdeskapande aktiviteter såsom kurser, diplomeringar och konkreta volontärinsatser, t.ex. inventeringar eller liknande. 

Vi behöver också ta del av ny forskning för att rent praktiskt kunna genomföra effektiva åtgärder. Samtal har redan inletts med Lunds Universitet och Biologiska institutionen och vi tror att samarbete med forskare inom ämnen som naturvårdsbiologi och naturlig lagring av kol kommer att spela en stor roll för innovation och utveckling av markförvaltning.

Föreningen bedriver ett strategiskt utvecklingssamarbete med miljökonsultföretaget Calluna. Med stöd från Vinnova utreds förutsättningarna för en handelsplats för kompensation. Det som ska kompenseras är sådan exploatering som riskerar att negativt påverka biotoper, habitat och naturliga kolsänkor, men också direkta utsläpp av växthusgaser. Tanken är att kompensationen ska resultera i skydd av befintliga naturvärden men också i återskapande.

Vår förening har en strategi för hur vi ska kunna uppnå målsättningar inom biologisk mångfald, naturlig kolinlagring, våtmarker och kulturarv. Denna strategi bärs upp av fyra pelare:

Mobilisering av resurser

Genom ett samarbete med oss kan företag gå från tanke till handling i sina ambitioner att vara positiva miljökrafter i samhället, och på allvar bidra till arbetet för att skydda och bevara natur och kulturarv. Vi vill också skapa en ökad medvetenhet och engagemang för föreningens frågor hos de företag som involveras i samarbetet. Vi är också med om att etablera en ny handelsplattform för kompensation. Det innebär att en risk för negativ påverkan på biologisk mångfald och naturliga kolsänkor ska kunna kompenseras med naturskydd och återskapande av förlorade värden. Kompensationen kommer att ske i Sverige. 

Rådighet över mark

Det centrala i vår strategi är att skapa rådighet över mark genom juridiskt säkerställda avtal, där vår insamlingsstiftelse – för långsiktighet och trygghet – är den ingående parten. Genom detta kan hotade områden med höga natur- och kulturvärden som vi identifierat skyddas från exploatering och göras tillgängliga för återskapande åtgärder. Vägen till att kunna förfoga över marken och dess skötsel går antingen genom rena förvärv av områden eller via långsiktiga nyttjanderättsavtal, med fullgod ersättning till innehavaren. Föreningen Framtidens Natur & Kulturarv kommer så småningom att agera i hela Sverige men vi inleder vårt arbete i Götaland.

Aktiv skötsel och naturutveckling

För samtliga berörda områden utreds och fastställs förvaltningsplaner vilka innehåller konkreta instruktioner för skötsel. Utöver god uppfyllelse gällande föreningens fyra övergripande målområden – biologisk mångfald, naturlig kolinlagring, våtmarker och kulturarv – ska även lokal förankring vara kännetecknande. Vidare ska skötseln baseras på en kombination av aktuell naturvårdsbiologisk forskning och beprövad erfarenhet, och aktivt sträva efter att långsiktigt stärka områdets värden. Innovationer och ny teknik kommer att möjliggöra en effektiv förvaltning. Förvaltning sker både med hjälp av professionella tjänster och volontärer.

Volontärskap och ideellt engagemang

Att arbeta för att kanalisera det växande naturintresset och miljöengagemanget är viktigt för oss. Vi vill att så många som möjligt blir delaktiga i det praktiska arbetet med att förvalta berörda områden. Genom kurser och diplomeringar, i samverkan med Studiefrämjandet, gör vi det möjligt för fler att få utlopp för viljan till att göra meningsfulla och relevanta ideella insatser för framtidens natur och kulturarv. Vi riktar oss till alla, både ungdomar och vuxna. Genom en bred uppslutning kan vi åstadkomma mer och likt ringar på vattnet sprida intresset och engagemanget för naturen och dess mångfald, så att denna hamnar allt högre på samhällets agenda.

Under de första åren har vi fokuserat på att etablera organisationen och bygga upp ett nätverk av samarbets­partners, och har bland annat genomfört utredningar om markavtal, markförvaltning, biotopvård och återskapande. Nu är vi på väg in i nästa skede – att konkret skydda och investera i ökade naturvärden.

Sindre MagnussonOrdförande, Framtidens Natur & Kulturarv

Framtidens Natur- och Kulturarv är en politiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar och verksamma kommer ifrån många olika sammanhang och sektorer i det svenska samhället. Vad vi alla delar är övertygelsen och insikten att många hotade arter, naturtyper och spår av forna människors levnadssätt i skog och mark helt riskerar att försvinna om vi inte agerar här och nu. Funktionen hos våra ekosystem och de livsviktiga tjänster de tillhandahåller är beroende av en mångfald av arter. Utan en rikedom i djur och natur blir vår planet och Sverige som land en fattigare och svårare plats att leva på, och de stora utmaningarna för mänskligheten blir omöjliga att bemästra. Vad vi vill se till är att våra barn och barnbarn, och generationerna efter dem, får chansen att leva bra och hoppfulla liv, njuta av en rik natur och kan förstå och lära från sitt ovärderliga historiska sammanhang.