Stötta arbetet med att skydda den biologiska mångfalden - bli medlem i Framtidens Natur & Kulturarv 2023!

Växter och djur försvinner från vår planet i en rasande fart. Det gäller också här hos oss i Sverige där flera tusen arter och åtskilliga naturtyper är hotade. Fortfarande finns det oaser som sparats och tagits omhand, där det myllrar av liv och rörelse, men där bevarande och skötsel nu inte längre kan fortsätta som förr på grund av ändrade förutsättningar. Det är här vi kommer in.

Den ideella förening Framtidens Natur & Kulturarv startades i maj 2019. Föreningens syfte är att praktiskt och med utbildningsinsatser bidra till naturvården i Sverige. Som medlem har du möjlighet att delta i naturvårdsinsatser, som naturvolontär, samt följa med på exkursioner till områden som är aktuella för skydd/återskapande i vår regi. Föreningen, tillsammans med insamlingsstiftelsen med samma namn, håller på att utvecklas till en kraftfull aktör med syfte att gynna biologisk mångfald, naturlig kolinlagring, våtmarker och kulturarvsmiljöer. Vi hoppas att just du vill bli medlem och därmed vara med i en ny spännande rörelse och plattform.

Vad har hänt i föreningen under de gångna åren, och vad är på gång nu?

• Med hjälp från föreningens naturvolontärer har insatser gjorts för att skapa ängsmark, bibäddar och faunadepåer. Det har dels skett på Österlen, vid Bolshögs ängar samt på äppelgården Östersken. Just med Östersken utanför Kivik kommer samarbetet sannolikt att fördjupas under 2023, då vi har en möjlighet att i samverkan med markägaren omföra delar av en yngre äppelodling till torräng och gles lövskog.

• Föreningen har köpt 50 ympade plantor av ask (Skogforsk) som bedöms kunna stå emot askskottssjukan. Utplantering på flera lokaler kommer att ske under 2023. Idag dör mer än två tredjedelar av alla vuxna askar i t.ex. Skåne.

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv har bildats med avsikt att tryggt kunna mobilisera ekonomiska resurser för markinflytande genom köp eller nyttjanderättsavtal. Det är föreningens styrelse som utser ledamöterna i stiftelsens styrelse, och vår ideella förening kommer att vara involverad i skötseln av de områden som stiftelsen engagerar sig i. Klicka här för att komma till insamlingsstiftelsens hemsida.

• Insamling pågår i detta nu till att ge ett 50-årigt skydd till en skog i Sinarpsdalen utanför Båstad (insamlingen sker till stiftelsens 90-konto) . Skogen domineras av alsumpskog (nyckelbiotop) och äldre bokskog. Skogen utgör del av ett ålderdomligt och småskaligt landskap med betydande inslag av naturbetes- och våtmarker. Läs mer här.

• Förberedelser pågår för att kunna skydda ytterligare områden. I nuläget gäller detta dels ett 14 ha stort område på i Alskog, på Gotland, bestående av artrika ängen, naturbetesmarker och lövskog. I området finns exempelvis de rödlistade arterna hasselsnok, almlav, bleknande kamskivling, vridfingersvamp, grönkantad spindling, gyllenskivig spindling och sammetsmusseron. Rikedomen på orkidéer är stor. De kulturhistoriska värdena är betydande. Det gäller även ett område i Nätra fjällskog, utanför Örnsköldsvik. Här finns en 30 ha stor grandominerad skog, 150 år och äldre. Denna skog har sannolikt mycket lång kontinuitet. Fågelfaunan är rik och förekomsten av rödlistade arter är påtaglig, t ex finns långskägg och norsk näverlav. Området är ett populärt utflyktsmål.

• Föreningen har under hösten 2022 fått ett större anslag från Postkodstiftelsen. Pengarna är avsedda till att sprida kunskap och väcka engagemang kring den biologiska mångfalden och behovet av mer naturskydd. Informations- och insamlingsarbetet i projektet utgår ifrån vår insamlingsstiftelse.

• Vi har fördjupat vårt engagemang i utvecklingen av handelslösningar för ekosystemtjänster, inklusive biotop- och klimatkompensation. Under 2022 har föreningen fortsatt vara en aktiv och drivande del av EcoComp – en plattform för handel av ekosystemtjänster. I augusti 2023 ska den pågående projektdelen slutredovisas.

Om du tycker vårt initiativ är bra så är du mer än välkommen att bli medlem för 2023. Det kostar 200:-. Swisha på 1233078771 eller betala in på BG 5353-8948. Skriv namn & epost. Tack på förhand!
1 Response
  1. Ellen Nystedt

    Som ny medlem är jag särskilt intresserad av ert arbete med utveckling av handelslösningar för ekosystemtjänster! Hur får jag mer information? Tack/Ellen

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)