Om oss

Vi tar framtidens parti.

Framtidens Natur och Kulturarv har som avsikt att stärka förutsättningarna för en rik natur och bibehållna kulturmiljöer.  För att åstadkomma detta har vi utformat en plattform för ägande och förvaltande av sådan mark som rymmer stora värden och som samtidigt är i behov av långsiktigt skydd och skötsel. Situationen idag är alarmerande, då unika miljöer och arter försvinner kontinuerligt, i en allt snabbare takt. Minnesmärken i landskapet tynar bort, fragmenteras och vi tappar både vårt ekologiska och historiska sammanhang. För att rädda ett natur- och kulturarv till eftervärlden och kommande generationer behövs insatser snarast. Prioriteringen som vi gör mellan det stora antal platser och biotoper som i den bästa av världar hade varit skyddade, och valet av åtgärder, vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vår förening är helt fristående från politiska partier eller ideologier, religioner eller trossamfund.

Vi sysslar med natur­utveckling.

För att kunna lämna över ett rikt natur- och kulturarv till våra barn och barnbarn krävs inte bara att vi skyddar platser från exploatering. I många fall kommer vi också även behöva restaurera, återskapa eller nyskapa miljöer som har en viktig roll för ekosystemens funktion och arters överlevnad. En del av de mest artrika miljöerna har historiskt sett etablerats i människans samspel med naturen. Vår aktiva attityd till skötsel och markförvaltning, som vi valt att kalla för naturutveckling, utgår ifrån fyra huvudteman; biologisk mångfald, naturlig kolinlagring, våtmarker och kulturarv. Dessa teman utgör en ledstjärna för vad det är vi avser att stärka med våra insatser. För att ta oss an utmaningarna på marker där vi får möjlighet att ta rollen som förvaltare har vi en bred palett av åtgärder, till exempel:

  • Omställning från trädodling till variationsrik skog
  • Avveckling av diken för att återskapa sumpskog
  • Faunadepåer, håltagning i träd och aktivt skapande av död ved
  • Röjning och återupptagen hävd av ängs- och hagmark
  • Rekonstruktion av våtmarker, översilningsängar och meandring
  • Återupprättande av gärdesgårdar, odlingsrösen, åkerholmar, hamlade träd, alléer och märgelgravar

Samverkan är vårt signum.

Att bevara och utveckla ett arv av natur- och kulturmiljöer till framtiden är en stor och svår uppgift. Runt om i vårt land finns många goda exempel på platser som värnats och erfarna eldsjälar som oförtrutet kämpar för att slå vakt om naturens och kulturens värden för oss här idag, och för morgondagens människor som ännu inte har någon röst. Genom vår plattform och en innovativ och rättrådig process vill vi sammanföra dessa krafter, tillföra nya, och växla upp arbetet markant, eftersom trenden fortfarande går åt helt fel håll. Bara genom bred förankring och förenade ansträngningar över flera av samhällets sektorer kan vi vända kurvan och se till att upprätthålla och vårda ett arv värt namnet till kommande generationer.

Markägare

Genom juridiskt säkerställda avtal ger vi dig som markägare fullgod ersättning för att vi långsiktigt ska kunna få förvalta och utveckla ett område med höga biologiska och kulturella värden, och undanta det från exploatering.

Företag

Som företag eller organisation erbjuder vi er en unik möjlighet att gå in som sponsorer och beskyddare av unika skyddsvärda områden, arter och miljöer, och se till att de räddas idag och bevaras till nästa generation.

Akademi

Vi samarbetar med forskare och institutioner för att utveckla nya former för inventering, förvaltning och uppföljning. Vi vill kunna bidra till vetenskaplig verksamhet som gynnar hotade arter och naturtyper.

Civilsamhälle

Vi vill kanalisera det engagemang och intresse som finns för natur- och kulturarvsfrågor genom värdeskapande och utbildande volontärinsatser. I samverkan med folkbildningsrörelsen hoppas vi kunna sprida kunnande och kompetens kring arter och ekosystem och locka unga till en yrkesbana inom natur- och kulturvård.