Nytt initiativ för att skydda och restaurera värdefull natur i Sverige - Framtidens Natur & Kulturarv får stöd av Postkodstiftelsen

av Erik Rosenblad, den 29 oktober 2022
Höstväg

 

Postkodstiftelsen har tilldelat föreningen Framtidens Natur & Kulturarv 1,7 miljoner kronor till projektet ”Framtidens Natur – Skydda & Återskapa”. Med denna satsning vill föreningen öka medvetenheten om den alarmerande situationen för den biologiska mångfalden i Sverige och bjuda in allmänhet, företag och föreningsliv till gemensam mobilisering för att kunna skydda och restaurera värdefull natur.

Över hela vår planet pågår idag en accelererande utarmning av ekosystem, biotoper och arter. Naturens förmåga att ge livsrum åt djur och växter och på samma gång binda kol samt magasinera vatten är beroende av livskraftiga ekosystem. Även i Sverige är trenden mycket oroande, vilket bland annat slås fast i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen. Samtidigt finns det hos allmänheten, föreningslivet och företag ett växande intresse för naturen och dess betydelse för livskvalitet, klimat och långsiktig överlevnad. Med stödet från Postkodstiftelsen vill föreningen Framtidens Natur & Kulturarv sprida kunskap och väcka engagemang kring den biologiska mångfalden och behovet av mer naturskydd. Inom projektet påbörjas en insamlingsverksamhet där syftet är att få tillräckligt med resurser för att kunna agera.

– Att förlusten av den biologiska mångfalden i Sverige pågår är inget nytt. Åtgärder på olika nivåer behövs för att angripa denna stora samhällsutmaning. Vi är därför stolta över att stötta Framtidens Natur och Kulturarv för att de vill sprida kunskap och engagemang om den biologiska mångfalden och visa på lösningar där värdefull natur skyddas och restaureras. Detta är helt i linje med vad Postkodstiftelsen vill åstadkomma!”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Informations- och insamlingsarbetet i projektet kommer att utgå ifrån den insamlingsstiftelse som vi samarbetar med. Insamlade medel kommer att användas till att köpa mark, och när så inte är möjligt: hyra mark inom ramen för långsiktiga och juridiskt bindande nyttjanderättsavtal. Höga befintliga naturvärden såsom äldre artrika skogar kommer att prioriteras. Att vidmakthålla och återskapa våtmarker och naturliga gräsmarker är också mycket viktigt. Det finns idag så pass  få naturliga skogar kvar att återskapande även här blir en nödvändig del av strategin. Det kommer också vara möjligt att donera och testamentera fastigheter såväl som nyttjanderätter. För varje område som föreningen engagerar sig i kommer en förvaltningsplan med tidsatta mål att upprättas. Förvaltningen genomförs med hjälp av både professionella insatser och naturvolontärer.

– Stödet från Postkodstiftelsen utgör en fantastisk möjlighet för oss att nå ut med vårt budskap. Medvetenheten kan öka ytterligare på samma gång som vi kan mobilisera alla de goda krafter som vill värna en rik natur inför framtiden, säger Sindre Magnusson, ordföranden för föreningen Framtidens Natur & Kulturarv.

Projektet kommer att fortgå till våren 2024. Därefter blir det en permanent del av den
verksamhet som Framtidens Natur & Kulturarv ska bedriva långsiktigt.

Kontaktperson:
Sindre Magnusson, ordförande för Framtidens Natur & Kulturarv,
sindre@framtidensnatur.se | 0723–086 789

Mer information:
Föreningens hemsida:
https://foreningen.framtidensnatur.se

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen (2019, ny kommer 2023):
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6800/978-91-620-6865-3.pdf

Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar (2022):
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2022/rapport-2022-12-levande-skogar—fordjupad-utvardering-2023.pdf

Foto: Axina Adler

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)