Vill ditt företag vara med och skydda hotad natur och kulturarv för framtiden?

Naturen är grundbulten för vår existens. Det gäller i högsta grad även vår egen nära natur som vi kanske alltför ofta tar för given.

Vår förening, Framtidens Natur & Kulturarv, syftar till att synliggöra värden i det nära landskapet och skapa samarbeten mellan individer och organisationer som leder till ett gott omhändertagande och positiva spridningseffekter.

I det korta perspektivet innebär emellertid ett gott omhändertagande ur natur- och kultursynpunkt sällan en ekonomiskt lönsam sysselsättning. Markägaren avstår från att exploatera och öppnar istället upp för bevarande och utveckling med ett holistiskt anslag. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden och tillgången till genuina, hälsofrämjande natur- och kulturområden i vår närhet säkras. Lönsamt, fast på ett annat sätt, för oss och kommande släkten.

Nu gör vi det möjligt för företag att bli en del av det aktiva bevarandearbete som Framtidens Natur och Kulturarv bedriver. Ni kan exempelvis samarbeta med oss genom att stödja föreningens insatser på olika vis, eller bidra med ekonomiska resurser direkt till vår insamlingsstiftelse. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta styrelsemedlem Karl-Erik Grevendahl som har lång erfarenhet av att lotsa aktörer med olika bakgrund till ömsesidigt framgångsrika samarbeten.

Han kan också berätta om vår utveckling av beräkningsmodeller för kompensation av miljöpåverkan samt var och hur föreningen och dess medlemmar ses och hörs i vimlet och hur ni kan dra nytta av det.

Karl-Erik GrevendahlDu når Karl-Erik på mobil: 0706-647858 eller mail: karl-erik(at)framtidensnatur.se.

Äger du mark och vill göra en god och viktig insats för naturen?

Föreningens arbete med att säkra och stärka naturvärden och ett urval av kulturmiljöer förutsätter rådighet över mark. Genom en förvaltning baserad på forskning och beprövad erfarenhet arbetar vi med att säkra dessa värden för dagens och kommande generationer.

I samarbete med Advokatfirman Delphi skriver vi utifrån vår insamlingsstiftelse avtal om nyttjanderätt och förvärv av mark.

Det finns flera sätt för markägare att ge oss inflytande över mark. En möjlighet är donation av fastighet eller del av fastighet till den insamlingsstiftelse som föreningen stiftat. En annan möjlighet är att teckna nyttjanderättsavtal eller arrendeavtal – på upp till 50 år. Ägandet är intakt men vi bestämmer över hur marken förvaltas.

Den mark som vi får ansvar för kommer att förvaltas på sätt som bibehåller och/eller förstärker den biologiska mångfalden – naturtyper, djur och växter. Av särskilt intresse är att värna arter och biotoper som blivit alltmer sällsynta.

Både jord- och skogsbrukslandskapet behöver fler vattenmiljöer för att ge liv åt den biologiska mångfalden men också för att säkra grundvattnet och åstadkomma naturlig rening av övergödda vattendrag. Växande skog som får stå kvar, mark som lämnas orörd och våtmarker – allt detta bidrar till att på ett naturligt sätt binda luftens innehåll av kol, d.v.s. växthusgasen koldioxid.

När det kommer till kulturarvet så handlar det om att värna fornminnen och miljöer som det tagit långa tidsperioder för människan att skapa och som är beroende av fortsatt hävd och vård för att bibehållas.

Även mark med idag måttliga värden för natur och/eller kulturarv är av intresse eftersom återskapande utgör en viktig strategi för markförvaltningen.

Föreningen besitter bred och god kompetens avseende förvaltning av mark där syftet är ovan nämnda målsättningar.

Om detta är av intresse vill vi gärna att du tar kontakt med oss.

Sindre MagnussonDu når ordföranden Sindre Magnusson på mobil: 0723-086789 eller mail: sindre(at)framtidensnatur.se.

Anders EkstrandDu når vår ansvarige för fastigheter och förvaltning, Anders Ekstrand, på mobil: 0722-455965 eller mail: anders(at)framtidensnatur.se.