Årsmöte och val av nya styrelseledamöter

av Erik Rosenblad, den 10 april 2022

Den 7 april 2022 gick det fjärde årsmötet av stapeln för den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv. Många viktiga och spännande framsteg har gjorts inom organisationen under det gångna året, vilket ordföranden och föredraganden Sindre Magnusson redogjorde för under mötet. Bland annat har en insamlingsstiftelse bildats, vilken också beviljats ett s.k. 90-konto. Årsmötet valde också in två nya styrelsemedlemmar.

Under 2021 har föreningens två LONA-projekt på Österlen med inriktning vilda pollinatörer fortskridit. I det ena av dem, vid äppelodlingen Östersken utanför Kivik, har det också arrangerats flera volontäraktiviteter och -insatser. Bland annat har det borrats i gamla stockar, plantor och örter har såtts in och ytor har slagits med lie. Vidare har föreningen under föregående år även förvärvat och skyddat sitt första skogsområde i Hjärsås i nordöstra Skåne. Fastigheten i Hjärsås är ca 2 ha stor och innefattar en fuktig bäckravin med optimala förutsättningar för en rik natur. Arbetet har också fortgått i EcoComp, den handelsplattform för kol/biodiversitet som är under utveckling med finansiering från Vinnova. Projektledare är naturmiljökonsulterna Calluna. Framtidens Natur & Kulturarv har bistått med utredning kring bland annat additionalitetsprincipen och med utveckling av EcoComps webportal. 

I slutet av 2021 bildade föreningen en insamlingsstiftelse, som sedermera beviljats 90-konto. När föreningen grundades i början av 2019 var avsikten att stärka förutsättningarna för en rik natur och bibehållna kulturmiljöer. I stadgarna infördes att föreningens syfte skulle uppfyllas genom skapandet av en plattform för ägande eller avtal om nyttjanderätt med markägare till skogs- eller jordbruksfastigheter. Föreningens styrelse utredde hur denna plattform lämpligast skulle kunna utformas, och kom fram till att en insamlingsstiftelse vore det bästa alternativet. Ändamålsparagrafen för en stiftelse är mycket svår att ändra och ger trygghet och långsiktighet. 

Kassören Elna Lembrér Åström gjorde en genomgång av räkenskaperna. Revisor Börje Nilsson kunde ej närvara men denne rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Vid årsmötet avtackades styrelsesuppleanten Susanne Mattsson samt ordinarie ledamot Erica Nobel. Erica Nobel kliver ned från styrelsen i föreningen, men sitter kvar i insamlingsstiftelsens styrelse. Till ny ordinarie ledamot valdes Nathalie Nebelius, och till suppleant Hannah Burger.

Läs gärna mer om styrelsemedlemmarna här

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)