UPPROP - Nu bildar vi stiftelse!

av Framtidens Natur & Kulturarv, den 4 augusti 2021

Utarmningen av ekosystemen och utrotningen av växter och djur sker i en skala som saknar motstycke under mänsklighetens historia. Det är en global och accelererande trend med en oroväckande prognos och Sverige är inget undantag. I och med detta upprop bildas Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv. Stiftelsen har som ändamål att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden, det äldre kulturarvet i jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer och våtmarker samt den naturliga kolinlagringen i skog och mark.

Med denna stiftelse vill vi bidra till att skydda och återskapa värden av betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi kommer även att arbeta med att bibehålla en del av äldre tiders kulturhistoriska lämningar i jord- och skogsbrukslandskapet. Genom att skydda och förvalta naturområden över hela Sverige, vill vi kunna spela en betydelsefull och positiv roll för naturen och landskapet – nu och i framtiden.

Logotyp för insamlingsstiftelsenStiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att köpa eller långtidsarrendera mark samt förvalta mark, inklusive investeringar i ökade naturvärden. Stiftelsen ska finansiera sin verksamhet genom donationer, gåvor, testamenten, bidrag och inkomst från förvaltning av mark. Stiftelsen kan också bedriva näringsverksamhet när detta är gynnsamt för att uppnå ändamålet med Stiftelsen.

Stiftelsen bildas genom detta upprop och genom att stiftarens styrelse (styrelsen för den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv) undertecknar ett stiftelseförordnande.

Stiftelseförordnandet är därtill underskrivet av personer som, på uppdrag av den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv (802525-0963), ansvarar för att de medel som inflyter efter det upprop som Stiftelsen har gått ut med ska bilda en självständig förmögenhet som främjar Stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Dessa personer kommer att bilda stiftelsens första styrelse. Stiftelseförordnandet, underskrifter samt tillhörande stadgar återfinns i sin helhet längs ned på denna sida.

Stiftelsen är helt fristående, obunden och neutral avseende politiska partier, politiska ideologier, religion och trossamfund. Resultatet av Stiftelsens engagemang är till gagn för allmänheten – Stiftelsen utgör en allmännyttig stiftelse. Vi har engagerat oss i flera värdefulla naturområden som väntar på skydd och insamlingsinitiativ förbereds i detta nu, med anledning av detta upprop.

Stiftelsen kommer att ligga under länsstyrelsens tillsyn.

Malmö, den 4 augusti 2021

Ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv

Stiftare

1 Response

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)