Funderar du på att sälja skogsmark och önskar se att marken förvaltas långsiktigt till gagn för biologisk mångfald?

av Sindre Magnusson, den 21 april 2021

Framtidens Natur & Kulturarv söker, för klients räkning, en skogsdominerad fastighet i storleksordningen 10-25 hektar.  

Fastigheten ska vara belägen i Skåne eller Blekinge. Skogen ska helst vara dominerad av ädla lövträd (bok, ek, alm, ask, avenbok, fågelbär, lind och lönn), ju högre ålder desto bättre. Ytterligare plus är förekomst av död ved, blötare partier och spontan igenväxningsmark.

Köparen kommer att vara en privatperson, som i sin tur tecknar ett långsiktigt nyttjanderättsavtal med Framtidens Natur & Kulturarv – utan krav på ersättning.

Framtidens Natur och Kulturarv kommer att ansvara för markförvaltningen. Det innebär att den biologiska mångfalden kommer att gynnas konsekvent, i enlighet med en förvaltningsplan. Det innebär också ett hänsynstagande till det äldre kulturarvet. Möjligheter att gynna både biologisk mångfald och klimat tas till vara (naturlig inlagring av kol) liksom potential för att skapa våtmarker och sumpskog.

Sitter du eller någon i din bekantskapskrets på marken vi söker? Hör av dig till oss!

 

Sindre Magnusson

 

Ordförande i Framtidens Natur & Kulturarv

070-2144367

sindre@foreningen.framtidensnatur.se

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)