Sinarpsdalen, 6 ha

Sinarpsdalen
PlatsSinarpsdalen, Båstad
TypÄdellövskog
Storlek6 ha
EgenskaperÄdellöv dominerat av bok och klibbal, betydande biologisk mångfald. Delar av området klassat som nyckelbiotop, saknade tidigare skydd.
StatusEj ännu skyddat, insamling pågår

Ädellövskog i Sinarpsdalen

Sinarpsdalen

Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat landskap med ålderdomlig prägel. Helhetsintrycket är ett påtagligt vackert landskap som till sin grundstruktur varit oförändrat under mycket lång tid – en tidskapsel. Vidsträckta vyer åt flera håll. Både vid och djup dalgång, sluttningar med en karaktärsskapande växling mellan betade marker och lövskogspartier. Här finns många stengärden, odlingsrösen, hålvägar, fossila åkrar, bronsåldershögar, stensättningar, stenar med skålgropar och ålderdomlig bebyggelse. Landskapet är starkt präglat av jordbruk med spridda gårdsmiljöer, samt byn Sinarp med en mycket genuin karaktär. Några större skogspartier ramar in ett mer öppet landskap. Hela arealen ingår ett område (Sinarpsdalen) som har pekats ut som s.k. värdetrakt i länsstyrelsens plan Grön infrastruktur. Sinarpsdalen ingår i riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzon/högexploaterad kust samt värdekärnor kustzon. Båstad kommun har pekat ut området som skyddsvärt i översiktsplan och naturvårdsplan. Inom hela området finns ett mindre biotopskyddsområde, i övrigt saknas skydd. Sinarpsdalen pekas ut i Skånes kulturmiljöprogram, Kommunalt kulturmiljöprogram (Båstad) såväl som i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram.

Varierat lövskogsparti mitt i Sinarpsdalen

Det skogsparti som vi vill ge långsiktigt skydd (49 år per avtalsperiod) består av två olika skogsbiotoper. Alsumpskogen (3 ha) ligger i dalsänkan – där den slingrande Örebäcken passerar. Klibbalarna är vanligen 60-70 men det finns även träd som är ca 100 år. En del är murkna (mulm) vilket är gynnsamt för vedlevande insekter. Här finns högstubbar, lövträdssockel och rovfågelsbo. Exempel på kärlväxter är bäckbräsma, gullpudra, kabbeleka och kärrfibbla. Örebäcken är ett viktigt vattendrag för vandrande öring. Området är källpåverkat. Stengärdesgårdar finns. Klibbalsumpskogen har definierats som två sk nyckelbiotoper (nr 77 och 78) av Skogsstyrelsen. Det innebär inget skydd men däremot en vidimering av att naturvärdena är betydande.

Den andra delen av skogsområdet ligger i en brant och domineras av näringsfattig bokskog. Skogen är strax över hundra år. Här finns även inslag av hassel, körsbär, sälg och vildapel. Ett mindre bestånd av gran (50 år) finns och kommer sannolikt att fällas för att bättra på mängden död ved (sk faunadepå).

Bokskogen såväl som alsumpskogen innehåller en hel del död ved i form av rotvältor, torrakor, stubbar och liggande stammar i olika grad av förmultning.

God tillgång på död ved och äldre träd ger en rikedom på insekter, lavar, svampar (tickor) och mossa. Alsumpskogen har en väl utvecklad örtvegetation. Fågelfaunan är rik. Exempel på arter som observeras återkommande är spillkråka, gröngöling, hornuggla, kattuggla, varfågel, törnskata, entita, tornfalk och ormvråk. Tillfälligt har det setts nötkråka, kungsörn, göktyta och mindre hackspett. Tallbit och bändelkorsnäbb har sett i närheten av området. I bäcken ses forsärla och strömstare regelbundet. En systematisk inventering av flora och fauna kommer att genomföras under 2021.

Under 2020-22 återskapas sju våtmarksområdet i Sinarpsdalen. Detta förväntas berika fågelfaunan en hel del. Efter det att tågen leddes om till tunnel har dalen blivit en relativt rofylld plats. Det tar ca 1,5 timma att vandra igenom hela dalen, i sakta mak. Sinarp 2:3 ligger ungefär halvvägs.

 

Långsiktigt markavtal

Markägaren vill sluta ett långsiktigt nyttjanderättsavtal på 49 år. Avtalet konstrueras, registreras och följs upp på sätt som säkrar att stiftelsens rådighet över marken består även om marken byter ägare. I god tid före det att detta avtal löper ut vidtas åtgärder för att säkra området genom ytterligare ett nyttjanderättsavtal eller, om så skulle vara möjligt, förvärv.

Tecknande av ett nyttjanderättsavtal på 49 år är i detta fall villkorat med krav på ekonomisk ersättning för del av uteblivna inkomster från virke och biomassa. Det belopp vi behöver samla in är: 600 000. Detta belopp har dels en ersättningsdel till markägaren (525 000) och dels en kostnad (75 000) för skötsel av området (skylt, gränsmarkeringar, biotopvård som ökar biodiversitet). Du bidrar till skyddet genom att sätta in valfritt belopp på Bg 5353-8948 eller swisha på 1233078771. Ange om du vill att ditt bidrag ska göras publikt samt om du önskar guidad vandring i området. Datum för detta kommer att utlysas när skyddet säkrats.