En ny plattform för effektiva, konkreta insatser för artrikedom, kulturarv och klimat.

Vi agerar idag för framtida generationer.

Växter och djur försvinner från vår planet i en rasande fart. Det gäller också här hos oss i Sverige där flera tusen arter och åtskilliga naturtyper är hotade. Fortfarande finns det dock oaser som sparats och tagits om hand där det myllrar av liv och rörelse men där bevarande och skötsel inte längre kan fortsätta som förr på grund av ändrade förutsättningar.
Det är här vi kommer in. Framtidens Natur & Kulturarv mobiliserar resurser för att identifiera, säkra och återskapa naturskogar, ängar, hagar och våtmarker, och bevara vår mångfald av arter till eftervärlden. En skog som tillåts vara för evigt är också en värdefull resurs i arbetet mot klimatförändringarna.
Om du äger mark med särskilda värden som du önskar bevara och utveckla, eller leder ett företag som vill bli en del i skyddet av hotade naturtyper, arter och landskap i Sverige - hör av dig till oss!
Skylt
VAD VI GÖR
testamentering
TESTAMENTERA
samarbete
FÖRETAG OCH MARKÄGARE
Naturutbildning
KURSER OCH VOLONTÄRSKAP
projekt
AKTIVA PROJEKT
Våra samarbetspartners: