Välkommen till Framtidens Natur & Kulturarv!

av Sindre Magnusson, den 16 maj 2020

Varje dag försvinner djur- och växtarter från vår planet. Även här i Sverige är situationen allt annat än ljus och många arter och naturtyper är starkt hotade. I sammanfattningen till den senaste rödlistan skriver Artdatabanken om att två av de viktigaste skälen till att allt fler arter får det svårt är avverkning och igenväxning. Förlust av biodiversitet och ekosystem i obalans påverkar också vår möjlighet att bromsa klimatförändringarna. Fortfarande finns oaser där det myllrar av mångfald, liv och rörelse men där skötsel och förvaltning inte kan fortsätta som förr på grund av ändrade förhållanden. Det samma gäller för landskap och platser som minner om vårt förflutna och vårt kulturarv. Dessa miljöer fragmenteras och tynar bort, och mister sitt sammanhang.

Nu måste vi alla dra vårt strå till stacken för att vända på utvecklingen. Framtidens natur och kulturarv är en plattform för samverkan kring effektiva, konkreta insatser för klimat, artrikedom och kulturarv. Ett privat initiativ som syftar till att identifiera, restaurera och säkra platser innan det är för sent och se till så att de får en långsiktig och hållbar skötsel. I Framtidens natur och kulturarv kan markägare, företag, akademi och privatpersoner dra nytta av varandras resurser och kompetenser så att avståndet mellan tanke och handling minimeras och kvalitén på insatserna håller en hög professionell nivå.

I maj 2019 bildades den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv, och vi har haft ett intensivt första år! Fokus har legat på att etablera organisationen, genomföra utredningar, identifiera och kontakta samarbetspartner samt påbörja arbetet med finansiering. Ett område som ägnats särskilt stor uppmärksamhet är de juridiska- och ekonomiska grundförutsättningarna för att förvärva eller avtala om mark. Detta sker i dialog med markägare och personer som besitter spetskompetens inom juridik, förvaltning av natur, lantbruk och naturvårdsbiologi.

Vi är nu förberedda för nästa steg – att på allvar skydda och investera i ökade naturvärden.

Skriv en kommentar (*=obligatoriska fält)